Voorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst van Buds and Barrels bv met de klant. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden. Enkel de uitdrukkelijke afwijking overeengekomen en schriftelijk in een overeenkomst vastgelegd, kan afbreuk doen aan het hierna gestelde. Een handelingswijze, in tegenstrijd met deze algemene voorwaarden – zelfs zo zij meermaals zou geschieden- rechtvaardigt de klant niet zich daarop te beroepen en maakt in zijne hoofde geen verworven recht uit. De algemene voorwaarden van de klant die niet verenigbaar zouden zijn met onderhavige algemene voorwaarden, worden door Buds and Barrels bv niet aanvaard en zijn dan ook niet van kracht.

Retourneren en ruilen

Gekochte goederen ruilen is niet mogelijk. 

Bij het uitvoeren van een online bestelling heeft u (consument) het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen.

Privacy Notice

Buds and Barrels bv verzamelt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden voor commerciële doeleinden (bv. direct marketing) mits u hiervoor expliciet uw toestemming hebt gegeven. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, om eventuele correcties te laten aanbrengen en om u gratis te verzetten tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden. Bij het afsluiten van een overeenkomst stemt u ermee in dat Buds and Barrels bv, in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst en taken van algemeen belang, de persoonsgegevens eventueel meedeelt aan overheidsdiensten. Elke klacht over een overeenkomst kan worden gericht aan: Buds and Barrels bv – Meerseweg 82e 2322 Minderhout – info@budsandbarrels.com . Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de koper een gerechtelijke procedure aan te spannen. De Belgische wet is van toepassing op de verkoopovereenkomst